NA DOPRAVKU KROK PO KROKU

Přijímací řízení a podmínky přijetí

 

3

Důležité termíny

Mimořádný termín přijímacího řízení

Termín podání přihlášek

od 1. května do 10. srpna 2022 (pracoviště Praha)
od 1. května do 28. srpna 2022 (pracoviště Děčín)

termín platí shodně pro:

 • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
 • zaplacení administrativního poplatku

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

od 1. září 2022 do 12. září 2022

  v Praze pro uchazeče o:

  • bakalářské studium v Praze
  • navazující magisterské studium v Praze

  v Děčíně pro uchazeče o:

  • navazující magisterské studium v Děčíně

  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  13. září 2022

   ZÁPISY DO PRVNÍHO ROČNÍKU

   září 2022

    zahájení výuky v akademickém roce 2022–2023

    19. září 2022

     Termín podání přihlášek

     do 31. března 2022

     termín platí shodně pro:

     • elektronické přihlášení v aplikaci prihlaska.cvut.cz
     • zaplacení administrativního poplatku

     Den otevřených dveří

     pro studium v Praze:

     • pátek 28. ledna 2022
     • ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
      Horská 3, Praha 2

     pro studium v Děčíně:

     • pondělí 25. ledna 2022
     • ČVUT v Praze Fakulta dopravní
      Pracoviště Děčín,
      Pohraniční 1, Děčín

     Informace o dnech otevřených dveří budou k dispozici na internetových stránkách fakulty.

      Termín a místo konání přijímacích zkoušek

      od 1. června 2022 do 24. června 2022

      v Praze pro uchazeče o:

      • bakalářské studium v Praze
      • navazující magisterské studium v Praze

      v Děčíně pro uchazeče o:

      • navazující magisterské studium v Děčíně

      VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

      27. června 2022

       ZÁPISY DO PRVNÍHO ROČNÍKU

       září 2022

        ZAHÁJENÍ VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2022–2023

        19. září 2022

         Postup podávání přihlášky

         Podání vyplněné přihlášky ke studiu je podmínkou pro zahájení přijímacího řízení. Počet přihlášek není omezen.

         Vyplnění elektronické přihlášky
         (bude možné od 1. 5. 2022) 

         Uchazeči o studium na Fakultě dopravní vyplní přihlášku:

         • elektronicky v aplikaci na internetové adrese: prihlaska.cvut.cz
         • úplně a pravdivě
         • v jazyce dle programu, ve kterém chtějí studovat (česky nebo anglicky)

         Uchazeči v přihlášce dále uvedou:

         • studijní program (bakalářský nebo navazující magisterský)
         • formu studia (prezenční nebo kombinovaná)

         Poznámka: program Technika a technologie v dopravě a spojích volí uchazeči se zájmem o studijní specializace DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce, do kterých probíhá rozřazení v rámci výběru studentského projektu ve 2. ročníku.

          

         Uhrazení poplatku

         V termínu pro podání přihlášek do 10. srpna 2022 pro studium v Praze a do 28. srpna 2022 pro studium v Děčíně je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 850,- Kč.

         Povinnost uhrazení administrativního poplatku se vztahuje i na uchazeče o studium, kteří jsou občany Ukrajiny. Pokud bude uchazeč o studium zapsán ke studiu pro akademický rok 2022/2023 a prokáže, že je držitelem speciálního víza za účelem dočasné ochrany, či víza za účelem strpění, bude mu poplatek vrácen.

         Platbu je možné realizovat pomocí internetové platby kartou na adrese prihlaska.cvut.cz. (tento způsob platby upřednostňujeme).

         Dále je možné poplatek uhradit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo poštovní poukázkou dle níže uvedených údajů.

          

         Zařazení přihlášky do přijímacího řízení

         Sepsaná a zaplacená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až poté, kdy dojde ke spárování platby s přihláškou. Stav přihlášky mohou uchazeči průběžně sledovat ve své elektronické přihlášce. Na později zaplacené a odeslané platby nebude v žádném případě brán zřetel.

         Poslední den pro sepsání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku je 10. srpna 2022 pro studium v Praze a 28. srpna 2022 pro studium v Děčíně.

         Podmínky přijetí

         … aneb přes co nejede vlak

         O způsobu a termínu doložení požadovaných dokumentů budou uchazeči informování elektronicky do konce měsíce srpna 2022.

         Všechny dokumenty dokládající splnění níže stanovených požadavků týkajících se potvrzení předchozího studia či úrovně znalosti českého nebo anglického jazyka uchazeč doloží nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří nekonají písemné přijímací zkoušky, tyto náležitosti dodají nejpozději v termínu, který je stanoven v elektronicky zaslané informaci.

          

         Doložení předchozího dosaženého vzdělání

         Všichni uchazeči doloží úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím úspěšně ukončeném studiu dle typu studijního programu.

         Pro bakalářský studijní program je podmínkou dosažení úplného středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, které je doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

         Pro navazující magisterský studijní program je podmínkou úspěšné absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského typu, které uchazeči doloží úředně ověřenou kopií diplomu a kopií dodatku k diplomu či jiného potvrzení obsahujícího také výpis absolvovaných předmětů a dosažený studijní průměr. Tyto dokumenty nemusí dokládat uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

         Uchazeči, kteří předchozí studium úspěšně ukončili v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), dále doloží i doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace).

         Užitečné odkazy ohledně nostrifikace

         Prokázání znalosti českého jazyka (pro všechny programy s výukou v českém jazyce)

         Pro uchazeče o studium ve všech programech a oborech s výukou v českém jazyce, kteří jsou občany jiných států než České republiky nebo Slovenské republiky, platí nutná podmínka prokázání znalosti českého jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

         Požadovanou úroveň znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo nejpozději v termínu zápisu do studia v případech, kdy není přijímací zkouška vyžadována. (Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky)

         Úroveň znalosti českého jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

         • předložením dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka,
         • předložením diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce,
         • potvrzením o úspěšném absolvování přezkoušení z českého jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní,
         • osvědčením o úspěšném absolvování přípravného kurzu Celoživotního vzdělávání „Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky“ na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily o přípravném kurzu jsou uvedeny v článku VII.),
         • osvědčení úrovně B2 a vyšší z jiné fakulty ČVUT nebo z MÚVS ČVUT,
         • osvědčení úrovně B2 a vyšší z Univerzity Karlovy z Ústavu jazykové a odborné přípravy– informace viz https://ujop.cuni.cz.

          

         Prokázání znalosti anglického jazyka (pro program s výukou v anglickém jazyce)

         Pro uchazeče o studium v programu PIL s výukou v anglickém jazyce platí nutná podmínka prokázání znalosti anglického jazyka. Požadována je znalost minimálně v úrovni B2.

         Požadovanou úroveň znalosti anglického jazyka v rámci přijímacího řízení je nutné doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. (Nebudou uznávána osvědčení starší pěti let k datu předložení přihlášky)

         Úroveň znalosti anglického jazyka je možné doložit jedním z následujících způsobů:

         • občanství státu s úředním jazykem „angličtina“
         • potvrzení o úspěšném absolvování předchozího studia v anglickém jazyce
         • potvrzení o úspěšném absolvování přezkoušení z anglického jazyka na Ústavu jazyků a společenských věd ČVUT v Praze Fakultě dopravní. (Detaily přezkoušení jsou uvedeny v článku VII.)
         • mezinárodně uznávaný certifikát
         • doložením osvědčení o znalosti anglického jazyka v minimální úrovni B2

         Přijímací řízení
         a jeho kritéria

         Přijímací kritéria a způsob jejich vyhodnocení

         Uchazeči jsou přijímáni ke studiu po splnění všech stanovených podmínek a na základě vyhodnocených kritérií stanovených pro jednotlivé studijní programy.

         Přijímacím kritériem je výsledný počet dosažených bodů, podle kterého je stanoveno pořadí uchazečů pro jednotlivé vyhlašované programy. Každý uchazeč získá výsledný počet bodů na základě přijímací zkoušky či na základě výsledků předchozího studia dle specifik jednotlivých programů.

         Pro jednotlivé programy je stanoveno minimum výsledného počtu bodů, které je nutné pro přijetí do studia dosáhnout. Děkan fakulty může na základě výsledků přijímacích zkoušek a na základě doporučení přijímací komise výsledný počet bodů snížit formou samostatného příkazu děkana.

         Přijímací zkoušky konají uchazeči v jednom dni v období od 1. září 2022 do 12. září 2022. O konkrétním termínu, místě a formě konání zkoušky budou uchazeči elektronicky informováni nejpozději 3 týdny před jejím konáním.

         S bodovým výsledkem přijímací zkoušky se mohou uchazeči seznámit následující den po konání zkoušky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

          

         Výsledky přijímacího řízení

         Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 13. září 2022. Uchazeči naleznou výsledky v aplikaci prihlaska.cvut.cz po zadání kódu své přihlášky.

         Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bude uchazečům zasláno elektronicky do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti odvolání se proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení. Uchazeč má právu nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

         Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazečům právo na zápis do studia. Termín zápisu sdělí fakulta přijímaným uchazečům společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

         Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.

         Neorientuješ se ohledně podmínek přijímacího řízení?
         Rádi ti poradíme.

         Ozvi se nám na studijní oddělení. 

         PRAHA
         Konviktská 20, 110 00 Praha 1
         tel.: 224 359 542, 224 359 508, mobil: 770 138 720
         vicenova@fd.cvut.cz

         DĚČÍN
         Pohraniční 1, 405 01 Děčín
         tel.: 224 357 954
         cernecky@fd.cvut.cz