NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Smart Cities

Délka studia

2 roky

Získaný titul

inženýr (Ing.)

Forma studia

prezenční
(Praha / El Paso, USA)

Jazyk

angličtina

3

Speciální přednáška pro zájemce o studium navazujícího magisterského programu Smart Cities

Pro všechny zájemce pořádáme ve středu 16. února 2022 od 13:15 v místnosti B405 (budova Horská) speciální přednášku, na které se dozví vše podstatné, co potřebují vědět ke studiu a jeho průběhu. Přednášet bude prof. Carlos M. Ferregut.

Základní informace

Studijní program Smart Cities (SC) je realizován jako double degree program ve spolupráci s univerzitou The University of Texas at El Paso v USA, kde probíhá část studia. Studijní program je vyučován pouze v anglickém jazyce.

  Vybrané předměty programu

  • Smart Cities Design

  • Project Management

  • Sustainable Cities and Regions

  • Technologies for Smart Cities

  • Future Cities Laboratory

  O studiu

  Cílem magisterského studijního programu Smart Cities je vychovat studenty, kteří kromě znalostí v oblasti dopravy mají rovněž znalosti v oblasti systémových věd a dobře se orientují v interdisciplinárním prostředí „chytrých měst“ (Smart Cities), tj. zachovávají si celistvý pohled na daný problém v souvislostech. Studenti tak budou připraveni na povolání zahrnující návrh, implementaci a provoz „chytrých měst“ (Smart Cities) včetně působení v mezinárodní praxi, inovativním výzkumu a interdisciplinárním prostředí nebo na navazující doktorské studium.

  Uplatnění absolventů

  Absolvent magisterského studijního programu Smart Cities získá znalosti v oblasti dopravy, inteligentních dopravních systémů, systémových věd, logistiky, projektového managementu, základů plánování měst, návrhu „chytrých měst“ (Smart Cities) včetně související teorie „chytrých měst“ (Smart Cities) a podpůrných počítačových nástrojů.

  Mezinárodní rozměr studijního programu umožní studentům kromě získání odborných znalostí i nabytí zkušeností ze studia a práce v mezinárodním prostředí, posílení jazykových znalostí a schopnost prezentovat výsledky své práce před mezinárodním publikem.

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu SC

  • Uchazeči o studium nekonají písemnou přijímací zkoušku. Spolu s přihláškou však odevzdají motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4, v němž prokáží zájem o problematiku Smart Cities, očekávání od studia a nastíní téma či témata, jimž by se chtěli věnovat ve své diplomové práci. Tento motivační dopis bude základem pro diskusi během ústního pohovoru rovněž v anglickém jazyce.
  • Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky.
  • maximální dosažitelný počet bodů je 100
  • minimální počet bodů potřebný pro přijetí je 70
  • ke studiu budou pro akademický rok 2022–2023 přijati uchazeči dle pořadí, jehož dosáhnou na základě výsledného počtu bodů (VPB) od nejvyšších hodnot k nejnižším až do výše počtu přijímaných uchazečů
  • pro akademický rok 2022–2023 bude přijato nejvýše 5 uchazečů
  • úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů bude posouzena komisí během přijímacího pohovoru
  • druhý ročník studia v programu SC probíhá prezenčně v USA, je tedy nezbytné, aby vzhledem k nutnosti získat americké studentské vízum F-1 uchazeči byli občany některého ze členských států Evropské unie
  • Výsledný počet bodů potom bude stanoven na základě hodnocení komise ústního pohovoru dle vzorce:

   kde význam veličin je následující:

   • VPB – výsledný počet bodů
   • AP – dosažený aritmetický studijní průměr v předchozím bakalářském studiu ke dni 15. dubna 2022
   • e – motivační dopis v anglickém jazyce o rozsahu 1 strany A4 (lze dosáhnout maximálně 20 bodů)
   • n – počet bodů z ústního pohovoru v anglickém jazyce (lze dosáhnout maximálně 40 bodů)
  • Studium v programu SC je bezplatné. Na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi ČVUT v Praze Fakultou dopravní a The University of Texas at El Paso studenti neplatí poplatek za studium v anglickém jazyce na ČVUT Fakultě dopravní ani školné na The University of Texas at El Paso.
  • Studium v programu SC je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů technického zaměření, na ČVUT v Praze Fakultě dopravní se jedná o všechny programy či obory s výjimkou programů PIL a TUL
  • Další předpoklady úspěšného studia programu Smart Cities, které uchazeč bere na vědomí úspěšným absolvováním ústního pohovoru:
   • nutnost v průběhu prvního ročníku studia úspěšně složit jazykovou zkoušku TOEFL (min. počet bodů u varianty internet-based test je 80)
   • nutnost v průběhu během prvního ročníku studia pokusu o složení zkoušky GRE General Test (min. počet bodů není stanoven)
   • pro uznání studijních výsledků dosažených během prvního roku studia na ČVUT FD ze strany The University of Texas at El Paso je nutné splnit všechny předměty studijního plánu s hodnocením A, B nebo C dle klasifikační stupnice ECTS

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!