NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Provoz a řízení letecké dopravy

Délka studia

2 roky

Získaný titul

inženýr (Ing.)

Forma studia

prezenční (Praha)
kombinovaná (Praha)

Jazyk

čeština

3

Základní informace

Navazující magisterský studijní program Provoz a řízení letecké dopravy (PL) cílí na aktuální i budoucí potřeby civilního letectví, které vyžadují druhý stupeň vysokoškolského vzdělání, zejména pak schopnost kritického myšlení a konstruktivního řešení složitých provozních problémů. Profilující směry, garantované Ústavem letecké dopravy, jsou vymezené celým spektrem civilního letectví a v užším zaměření komerčním leteckým provozem.

Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy je koncipován jako dvouletý, kultivující znalosti a dovednosti studenta. Nosným prvkem programu je projektová výuka, ve které dochází k aktivnímu zapojení studentů do odborných či výzkumných činností Ústavu letecké dopravy s individuálním přístupem vyučujících a přímým zapojením studenta do řešení komplexních problémů.

  Vybrané předměty programu

  • Air Traffic Management

  • Bezpečnost v letecké dopravě

  • Kosmické technologie

  • Provoz letecké dopravy

  • Šetření leteckých nehod

  O studiu

  Program je zaměřen na kultivaci schopností a dovednosti potřebných pro řešení složitých provozních problémů a jako takový vyžaduje základní orientaci v oblasti provozu letecké dopravy, včetně osobních předpokladů pro samostatní a tvořivou práci.

  Obsah studia umožňuje dosažení znalostí a dovedností nezbytných pro vypracování kvalitních diplomových prací a složení státních závěrečných zkoušek. Kvalifikační připravenost a profesní úroveň garantují v praxi využitelné teoretické znalosti a dovednosti. Ve výuce je kladen důraz na komplexní znalosti a na koncepční myšlení v oblasti civilního letectví, což výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

  Ústav letecké dopravy má s mnoha podniky a organizacemi civilního letectví uzavřené smlouvy o spolupráci, což umožňuje specifikovat potřeby a rozsah znalostí získávaných výukou a následné uplatnění studenta v podnicích a organizacích letecké dopravy. Na tento základní znalostní profil navazuje další užší zaměření studentů v rámci projektu a s tím související výběr povinně volitelných předmětů.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především České aerolinie, Smartwings a jiní), mohou zastávat řídící funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), u poskytovatelů služeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, handlingové společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví v Evropské unii, mají absolventi možnost uplatnění v ostatních evropských státech, prioritně v evropských organizacích, jakými jsou Agentura pro bezpečnost letectví Evropské unie (EASA) a Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).

  Šířka záběru teoretické přípravy pokrývá mezinárodní standardy provozu letecké dopravy, poskytuje inženýrské vzdělání a dává také příležitost uplatnění v profesích s karierní budoucností nejen v letecké dopravě. Cílem tohoto studia může být i příprava na vědeckou kariéru – doktorské studium.

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu PL

  Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů. 

  Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky. 

  • maximální dosažitelný počet bodů je 50 
  • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022–2023 stanoven na 28 
  • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
   • obor PL v prezenční formě studia
   • obor PL v kombinované formě studia
  • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,50 ke dni 13. 4. 2022
  • nejvyšší možný počet uchazečů přijatých do oboru PL v kombinované formě studia je omezen na nejvýše 21 uchazečů

  Hodnocení písemné přijímací zkoušky 

  Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem, na který se hlásí. 

  • písemná přijímací zkouška z tematického okruhu 1 trvá 60 minut, z tematického okruhu 2 trvá 30 minut
  • maximální bodový zisk z tematického okruhu 1 je 36 bodů, maximální bodový zisk z tematického okruhu 2 je 14 bodů (přičemž je nezbytné dosáhnout minimálního počtu 12 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a zároveň minimálního počtu 5 bodů z přijímací zkoušky z tematického okruhu 2)
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů
  • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
  • testy z tematického okruhu 1 jsou složeny z otevřených otázek, otázek s výběrem jedné správné odpovědi, otázek s výběrem více správných odpovědí
  • testy z tematického okruhu 2 jsou složeny z doplňování, psaného textu a poslechu
  • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
   program tematický okruh 1 tematický okruh 2
   IS Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy Angličtina
  • Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy zahrnují:
   • Konstrukci letadel a letovou způsobilost
   • Lidské činitele v letectví
   • Provoz a design letišť
   • Algoritmizaci
   • Ekonomiku letecké dopravy a letecké právo
   • Uspořádání letového provozu včetně řízení letového provozu
   • Komunikační, navigační a přehledové systémy
  • Angličtina zahrnuje
   • Air Traffic Control and Management
   • Air Navigation
   • Airport Design and Operations
   • Gound Handling
   • Air Freight and Dangerous Goods
   • Airline Operations
   • Aircraft and Aircraft Engines
   • Passenger Rights
   • Aircraft Maintenance
   • Business and General Aviation
   • Safety and Security
   • Meteorology
   • Handling of Emergencies
   • Investigation
   • Environment Protection
   • Military and Space Flights

  Vyhodnocení výsledků se zakládá na výsledku písemných přijímacích zkoušek. Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu jsou využity výsledné počty bodů získané z písemné přijímací zkoušky z tematického okruhu 1 a z tematického okruhu 2. Pro každou přijímací zkoušku je vyhodnocováno získání minimálního počtu bodů zvlášť. Minimálního počtu bodů je tak nezbytné dosáhnout v obou přijímacích zkouškách.

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!