NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Logistika a řízení dopravních procesů

Délka studia

2 roky

Získaný titul

inženýr (Ing.)

Forma studia

prezenční (Praha)
kombinované (Děčín)

Jazyk

čeština

3

Základní informace

Navazující magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LA) předpokládá dosažení větší hloubky znalostí a větší odbornosti a specializace při zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. Část studia se zaměřuje na práci na studentském projektu. Komplexní přístup ke studiu logistiky a řízení dopravních procesů umožní absolventům určitý znalostní náskok absolventa na trhu práce. Studijní program je možné studovat kombinovaně i prezenčně.

  Vybrané předměty programu

  • Management dopravních systémů
  • Přepravní procesy
  • Řízení komerčních projektů v dopravě
  • Logistika ve Smart Cities
  • Aplikace marketingových nástrojů v dopravě

  O studiu

  Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence s vazbou na jejich praktické využití a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů v oblasti logistiky a dopravních systémů. V logistice se předpokládá především komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně přepravních a informačních systémů a působení dopravních a přemisťovacích procesů na logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního charakteru s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena od aplikací základního výzkumu teorie dopravy do podmínek zejména železniční a silniční dopravy v deterministickém a stochastickém režimu práce.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi jsou schopni samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se podmínkách a souvislostech v příslušném oboru dopravy, telekomunikacích a logistice, tvořivě řešit komplexní technickoekonomické problémy. Mají technické a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky, mají potřebné široké teoretické znalosti doplněné systémem dovedností. Absolventi naleznou uplatnění zejména na manažerských pozicích dopravních, logistických a telekomunikačních firem, řídících pozicích orgánů státní správy a samosprávy, jako projektanti a konzultanti pro poradenské a projekční firmy a odborníci výzkumných a vývojových ústavů.

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu LA

  Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů. 

  Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky. 

  • maximální dosažitelný počet bodů je 50 
  • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022–2023 stanoven na 28 
  • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
   • program LA v prezenční formě studia v Praze

   • program LA v kombinované formě studia v Děčíně

  • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 13. 4. 2022 

  Hodnocení písemné přijímací zkoušky 

  Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem, na který se hlásí. 

  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut 
  • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů 
  • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky programu, do kterého se uchazeč hlásí 
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4 
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů 
  • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
  • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce

    

   program tematický okruh 1 tematický okruh 2
   LA Logistika Technologie a teorie dopravy

  Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů vypočítaný prostým součtem bodů získaných v obou tematických okruzích.

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!