NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Inteligentní dopravní systémy

Délka studia

2 roky

Získaný titul

inženýr (Ing.)

Forma studia

prezenční
(Praha)

Jazyk

čeština, angličtina

3

Základní informace

Navazující magisterský studijní program Inteligentní dopravní systémy (IS) poskytuje studentům komplexní znalosti inteligentních dopravních systémů profilované dle individuálního zaměření. Toto zaměření si studenti volí svým projektem vedoucím k diplomové práci, a dle tématu projektu jsou voleny i některé z předmětů. Studenti se mohou blíže zaměřit na následující oblasti: 

 • řízení dopravy 
 • vozidlové systémy 
 • komplexní dopravní systémy 
 • smart cities 
 • železniční zabezpečovací systémy 
 • systémy veřejné dopravy 
 • geografické informační systémy v dopravě
 • elektromobilitu a další

V průběhu studia studenti také absolvují praxi ve firmách, a tím získávají další praktické znalosti, zkušenosti z praxe a cenné pracovní kontakty.  

Tento studijní program je možné studovat i v anglickém jazyce jako double degree.

  Vybrané předměty programu

  • Programování a modelování 

  • Systémové inženýrství 

  • Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel 

  • Elektronické systémy moderních dopravních prostředků 

  • Telematické systémy a jejich návrh 

  O studiu

  Cílem studia je příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. Studenti programu si prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich komponent, seznámí se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými poznatky. Zároveň získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, vyhodnocováním a řízením těchto systémů. Studenti se tak stávají odborníky ve své oblasti se zachováním přehledu o celém oboru. 

  Uplatnění absolventů

  Absolventi díky svým komplexním znalostem dle svého zaměření budou schopni navrhovat, resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou a multimodální dopravu a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit parametry těchto systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni navrhovat a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou vzájemnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů s důrazem na jejich bezpečnost a spolehlivost.  

  Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž v mezinárodním prostředí. Díky absolvované odborné praxi je absolvent dobře připraven na uplatnění na trhu práce. Absolvent se uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž v mezinárodním prostředí.  

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu IS

  Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů. 

  Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky. 

  • maximální dosažitelný počet bodů je 50 
  • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022–2023 stanoven na 28 
  • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro:
   • program IS v českém jazyce
   • program IS v anglickém jazyce
  • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 13. 4. 2022 

  Hodnocení písemné přijímací zkoušky 

  Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem, na který se hlásí. 

  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut 
  • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů 
  • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky programu, do kterého se uchazeč hlásí 
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4 
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů 
  • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
  • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce

    

   program tematický okruh 1 tematický okruh 2
   IS Dopravní inženýrství Telematika
   v dopravě

  Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů vypočítaný prostým součtem bodů získaných v obou tematických okruzích.

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!