NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Dopravní systémy a technika

Délka studia

2 roky

Získaný titul

inženýr (Ing.)

Forma studia

prezenční
(Praha)

Jazyk

čeština

3

Základní informace

Navazující magisterský studijní program Dopravní systémy a technika (DS) nabízí prohloubení vzdělání v perspektivním dopravním oboru, ve kterém je stále poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Zásadní součástí studijního programu je projekt, v němž se student specializuje na své předpokládané uplatnění a v rámci kterého řeší i svou diplomovou práci.

  Vybrané předměty programu

  • Integrované dopravní systémy
  • Modelování silniční dopravy
  • Umělá inteligence
  • Modernizace železničních tratí a stanic
  • Principy návrhu dopravních prostředků

  O studiu

  Student navazujícího magisterského studijního programu Dopravní systémy a technika (DS) si prohloubí znalosti v teorii dopravního proudu, bezpečnosti dopravy a jejího hodnocení, v měření dopravních parametrů a zpracování dat. Součástí studia jsou předměty zaměřené na konstrukce v oblasti silnic a železnic, dále na navrhování a provozování speciálních dopravně-inženýrských objektů, jako jsou mosty a tunely. V předmětu dopravní telematika jsou studenti seznámeni s novými trendy v dopravě. Dále student absolvuje speciální předměty zaměřené geografické systémy (GIS), stavby kolejové dopravy, dopravní řešení v územním plánování, provoz na pozemních komunikacích nebo inženýrské sítě. Speciální pozornost je věnována otázkám životního prostředí, akustice a ekologii. Součástí studia jsou i předměty související s mikro a makro simulacemi v dopravě.  

  Uplatnění absolventů

  Absolventi získávají teoretické znalosti, které jim umožní se dále věnovat výzkumu, ale zároveň získávají praktické návyky, které jim předurčují dobré uplatnění v praxi. V oblasti vědecké práce jsou absolventi vybaveni znalostmi z aplikované matematiky a mechaniky, která je rozšířena o teoretické předměty související s managementem dopravy. Tyto znalosti lze dobře uplatnit i v projekčních a konzultačních organizacích. Část předmětů je orientována na navrhování a provozování obecných dopravních systémů, takže absolvent nalezne uplatnění ve středních a vyšších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, dále jako projektant v projektových organizacích, specialista v subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (organizátoři integrovaných dopravních systémů, dopravní podniky), na řídicích postech v organizacích státní správy a samosprávy (ministerstvo dopravy, krajské a městské úřady). Cílem studia je, aby absolvent získal znalosti z celého spektra oboru Dopravní systémy a technika. Je tedy vybaven teoretickými znalostmi o chování dopravy, zná její ekologické dopady, rozumí základním principům navrhování dopravních cest, ale hlavní identitou absolventa je, že ví, jak by měl být dopravní systém optimálně provozován a udržován. 

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu DS

  Uchazeči o studium konají písemnou zkoušku ze dvou tematických okruhů. Zároveň se uchazeči o studium v prezenční formě studia účastní výběrového řízení do projektů. 

  Výsledný počet bodů je stanoven na základě celkového hodnocení písemné zkoušky. 

  • maximální dosažitelný počet bodů je 50 
  • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022–2023 stanoven na 28 
  • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro program DS 
  • ke studiu budou přijati bez písemné přijímací zkoušky studenti nebo absolventi studijního programu „B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ na jakékoli vysoké škole v České republice, kteří dosáhli za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 13. 4. 2022 

  Hodnocení písemné přijímací zkoušky 

  Při písemné zkoušce ze dvou tematických okruhů uchazeč prokazuje dostatečnou odbornou znalost problematiky související s programem, na který se hlásí. 

  • písemná přijímací zkouška z každého tematického okruhu trvá 45 minut 
  • maximální bodový zisk z jednoho tematického okruhu je 25 bodů 
  • písemná zkouška probíhá v jazyce výuky programu, do kterého se uchazeč hlásí 
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4 
  • zásadně není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů 
  • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
  • tematické okruhy jsou uvedené v následující tabulce
    

   program tematický okruh 1 tematický okruh 2
   DS Dopravní cesty a zařízení Provoz na dopravních cestách

  Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů vypočítaný prostým součtem bodů získaných v obou tematických okruzích.

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!