BAKALÁŘSKÁ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

Dopravní systémy a technika

Délka studia

3 roky

Získaný titul

bakalář (Bc.)

Forma studia

prezenční
(Praha, Děčín)

3

Základní informace

Studijní specializace Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. Obor DOS stojí na třech základních pilířích:

 • navrhování a parametry dopravní infrastruktury,
 • provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře,
 • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území.

Videoprezentace

Vybrané předměty programu

 • Dopravní průzkumy a simulace
 • Městská kolejová doprava
 • Železniční provoz
 • Dynamika jízdy vozidla
 • Organizace a řízení městské hromadné dopravy
 • Měřící metody a technika v dopravě

O studiu

Studenti jsou vedeni k uvědomění si vzájemné provázanosti dílčích problémů a souvislostí. Součástí studia je osvojení si počítačových dovedností se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. Není opomenuta ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich následné praktické využití.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné dopravy, Správa železnic, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících dopravu.

Už se u nás vidíš?

Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

Podmínky přijetí
do studijního programu TET specializace DOS

Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

 • maximální dosažitelný počet bodů je 20
 • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 5
 • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
 • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 14. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.
 • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
 • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

 

Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů podle matematického vzorce.

 

Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

 • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
 • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
 • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
 • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.

Máme studijní programy i specializace pro každého

Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!