BAKALÁŘSKÁ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

Technika a technologie v dopravě a spojích

Délka studia

3 roky

Získaný titul

bakalář (Bc.)

Forma studia

prezenční
kombinovaná

3

Základní informace

Cílem bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích (TET) je příprava vysokoškolsky vzdělaných a technicky zdatných absolventů uplatnitelných v širokém spektru pracovních pozic v oblasti dopravy. Studijní program obsahuje velmi široký záběr znalostí, vědomostí a dovedností nezbytných pro kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce či pro jejich přípravu k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech.

  Videoprezentace

  Program se dělí na čtyři dílčí specializace

  Dopravní systémy a technika

  Inteligentní dopravní systémy

  Letecká
  doprava

  Logistika
  a řízení dopravních procesů

  Vybrané předměty programu

  • ​​​​Základy dopravního inženýrství

  • Železniční tratě a stanice

  • Technologie dopravy a logistika

  • Úvod do inteligentních dopravních systémů

  • Projektování pozemních komunikací

  • Základy letecké dopravy

  O studiu

  Studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích je koncipován jako tříletý program se specializacemi, kdy první 3 semestry probíhá výuka společné části studia a následně dochází k rozdělení studentů do jedné z nabízených specializací (Dopravní systémy a technika (DOS), Inteligentní dopravní systémy (ITS), Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) nebo Letecká doprava (LED)) dle individuálních zájmů a studijních výsledků. Výuka v jednotlivých specializacích probíhá ve 4. až 6. semestru.

  Cílem tohoto konceptu je vzdělávat studenty v základních teoretických a technických předmětech společně a předat základní znalosti o technice, technologiích, metodách a systémech v jednotlivých druzích dopravy a v souvisejících oborech. Výběr specializace probíhá prostřednictvím volby studentského projektu, ve kterém dochází k aktivnímu zapojení studentů do odborných či výzkumných činností konkrétních odborných ústavů fakulty s úzkým individuálním přístupem vyučujících.

  Uplatnění absolventů

  Obsah studijního programu a jednotlivých specializací je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání dopravních odborníků/techniků nejen v oblasti širokého spektra komerčních firem, ale také na pozicích ve státní správě či samosprávě či byli schopni samostatné odborné práce ve výzkumu a v organizacích zabývajících se plánováním, návrhem, vývojem, výrobou, servisem či prodejem dopravních technologií či služeb.

  Důraz ve výuce je kladen zejména na komplexní znalosti a na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti dopravy, což výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Fakulta dopravní i jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky studijního programu mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oblasti dopravy, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto podnicích.

  Už se u nás vidíš?

  Od tvého vysněného studijního programu tě dělí jen jedna věc – podat si k nám přihlášku a stát se ceněným odborníkem v oblasti dopravy! 

  Přihlášku si můžeš podat od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 plně online. Jak na to zjistíš po kliknutí na tlačítko níže. 

  Podmínky přijetí
  do studijního programu TET

  Uchazeči, kteří vykonali společnou (státní) část maturitní zkoušky, nekonají písemnou zkoušku. Výsledný počet bodů je stanoven na základě výsledků maturitní zkoušky se zohledněním prospěchu z předmětů matematika a fyzika.

  Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku nejpozději v roce 2010, nebo ji vykonali v zahraničí, případně na zahraniční škole s působností v ČR, konají písemnou zkoušku z matematiky. Výsledný počet bodů je stanoven na základě hodnocení této písemné zkoušky.

  • maximální dosažitelný počet bodů je 20
  • minimální počet bodů, který je nutné získat pro přijetí do studia, je pro akademický rok 2022 – 2023 stanoven na 5
  • ke studiu se přijímají uchazeči podle pořadí na základě výsledného počtu bodů zvlášť pro společnou část studia pro budoucí rozřazení do specializací DOS, ITS, LED a LOG s výukou v českém jazyce
  • ke studiu budou přijati bez přijímací zkoušky či hodnocení výsledků maturitní zkoušky uchazeči, kteří budou oceněni v 14. ročníku soutěže „Cena děkana Fakulty dopravní“.
  • ukázkové testy k písemné přijímací zkoušce jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/zpravy-o-prijimacim-rizeni.html
  • testy z matematiky nanečisto: https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/online

   

  Hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky:

  Výsledky maturitní zkoušky jsou přepočítány do bodového ohodnocení od 0 do 20 bodů podle matematického vzorce.

   

  Hodnocení písemné přijímací zkoušky z matematiky

  Při písemné zkoušce z matematiky uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit úlohy v rozsahu středoškolské matematiky průměrné obtížnosti.

  • písemná zkouška trvá 70 minut a probíhá formou testu s nabídkou odpovědí
  • písemná zkouška je tvořena souborem 15 příkladů, přičemž u 10 z nich lze získat za správné vyřešení 1 bod a u 5 příkladů 2 body (maximální bodový zisk je 20 bodů)
  • k písemné zkoušce si uchazeč přinese pouze psací potřeby a několik čistých papírů formátu A4
  • při písemné zkoušce není povoleno používat jakýchkoli jiných pomůcek či elektronických zařízení včetně mobilních telefonů

  Pro posouzení kritéria pro přijetí ke studiu je využit výsledný počet bodů získaný z písemné přijímací zkoušky z matematiky.

  Máme studijní programy i specializace pro každého

  Ať už tě zajímá letectví, logistika či dopravní systémy, u nás si vybereš. Máme pro tebe širokou škálu studijních programů a specializací, ze kterých si každý vybere ten svůj. Přesvědč se i ty!