SPECIALIZACE PRO KAŽDÉHO

Bakalářské studijní programy

3

Technika a technologie v dopravě a spojích

standardní doba studia 3 roky s udělovaným titulem Bc. (bakalář)

Studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích připravuje vysokoškolsky vzdělané a technicky zdatné absolventy uplatnitelné v širokém spektru pracovních pozic v oblasti dopravy. Technika a technologie v dopravě a spojích je tříletý studijní program se specializacemi, kdy první 3 semestry probíhá výuka společné části studia a následně dochází k rozdělení studentů do specializací dle jejich zájmů a studijních výsledků. Výuka v jednotlivých specializacích probíhá ve 4. až 6. semestru.

 Studenti si mohou vybrat ze 4 specializací – Dopravní systémy a technika (DOS), Inteligentní dopravní systémy (ITS), Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)Letecká doprava (LED). 

Cílem tohoto studijního programu je vzdělávat studenty v základních teoretických a technických předmětech společně a předat základní znalosti o technice, technologiích, metodách a systémech v jednotlivých druzích dopravy a v souvisejících oborech. Výběr specializace probíhá prostřednictvím volby studentského projektu, ve kterém dochází k aktivnímu zapojení studentů do odborných či výzkumných činností konkrétních odborných ústavů fakulty s úzkým individuálním přístupem vyučujících. 

Profesionální pilot

standardní doba studia 3 roky s udělovaným titulem Bc. (bakalář)

Studijní program Profesionální pilot (PIL) komplexně připravuje studenty v souladu s platnými evropskými standardy jako letový personál v obchodní letecké dopravě, ale i v dalších odvětvích komerčního zaměření civilního letectví. Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných profesionálních pilotů pro provozovatele letecké dopravy, případně pro výkon ostatních druhů leteckých prací, pro které se požaduje některý z vyšších typů průkazu způsobilosti profesionálního pilota s odpovídajícími kvalifikacemi.

 

Technologie údržby letadel

standardní doba studia 3 roky s udělovaným titulem Bc. (bakalář)

Studijní program Technologie údržby letadel (TUL) je koncipován jako samostatný profilový obor pro budoucí personál údržby a zachovávání letové způsobilosti dle platných evropských standardů.

 

Často kladené otázky

 

V rozklikávací nabídce nalezneš odpovědi na často kladené otázky, které souvisí s bakalářským studiem.

Jaký je rozdíl mezi prezenčním a kombinovaným studiem?

Prezenční studium probíhá formou denní kontaktní výuky a je složeno z výuky přednášek a cvičení (či seminářů a laboratoří) v jednotlivých studijních předmětech. Studium je projektově orientováno, což znamená že si studenti volí svůj studentský projekt, kterým je určen i obor studia a odborné zaměření.

Kombinované studium je kombinací prezenční výuky a samostudia. Část studijní zátěže a splnění studijních požadavků je tak přenesena na samostatnou činnost studentů. Prezenční část probíhá formou omezené kontaktní výuky, která dle předem stanoveného harmonogramu probíhá v bakalářském studiu pouze v pátek a v navazujícím magisterském studiu pouze v pondělí. Výuka v kombinované formě v bakalářském studijním programu probíhá na pracovišti v Děčíně. Výuka v kombinované formě v navazujícím magisterském studijním programu probíhá v Praze ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy a v Děčíně ve studijním programu Logistika a řízení dopravních procesů.

Je studium nějak zpoplatněné?

Studium programů s výukou v českém jazyce je bezplatné.

Studium programů s výukou v anglickém jazyce je zpoplatněno. Poplatek za studium v anglickém jazyce je aktuálně stanoven takto:

  • 55 000,- Kč za semestr pro studium v bakalářském programu.

Máš vybráno?
Podej si k nám přihlášku!

Celým procesem tě provedeme, takže se nemusíš bát, že se ztratíš.